Hang-cao-Thái-Hằng-Cao-trăn-cao-khỉ-mật-kỳ-đà-Malaysia-khoai-so-khoai-môn–chua-bệnh

| 0 Comment

Khoai sọ, khoai môn không chỉ là nguồn thực phẩm nhiều người thích mà trong đông y còn có tác dụng ích khí bổ thận, phá huyết tán kết, kho phong, chỉ thống, trừ đàm tiêu nhũng...

Khoai sọ, khoai môn không chỉ là nguồn thực phẩm nhiều người thích mà trong đông y còn có tác dụng ích khí bổ thận, phá huyết tán kết, kho phong, chỉ thống, trừ đàm tiêu nhũng…