mo_tran_Shop thai hang

| 0 Comment

mỡ trăn thường có mùi hôi nồng. Nếu để trong nhà, chuột, gián sẽ không dám bén mảng đến.